Vedtægter for Hirtshals Rideklub!

NAVN OG HJEMSTED

§ 1.

Klubbens navn er "HIRTSHALS RIDEKLUB".

Navnets forkortelse er: HIR.

Klubbens hjemsted er Hirtshals kommune.

FORMÅL

§ 2.

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

FORHOLD TIL DRF

§ 3.

Klubbens skal være medlem af Dansk Ride Forbund (DRF) under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af forbundene fastsatte voldgiftsbestemmelser.

2

ORDINÆRE MEDLEMMER

§ 4.

Som medlem af rideklubben kan optages enhver, der er interesseret i ridesport.

Klubbens ordinære medlemmer opdeles i seniormedlemmer, juniormedlemmer og passive medlemmer.

Juniormedlemmer er alle indtil udgangen af det kalenderår, hvori de fylder 18 år.

Passive medlemmer er alle, der ønsker at være medlem af klubben uden at have ret til at deltage aktivt i ridesportslige aktiviteter.

Juniormedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har kun ½ stemme på enhver generalforsamling.

Ethvert medlemskab er gældende fra den dato anmodning herom accepteres af bestyrelsen, hvilken dato herefter er indmeldelsesdagen. Kontingent betales med virkning for det halvår, hvori indmeldelse sker og med indmeldelsesdagen som forfaldsdag.
Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værger.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsens formand med mindst 1 måneds forudgående varsel til en 1. januar eller 1. juli.

EKSTRAORDINÆRE MEDLEMMER

§ 5.

Som æresmedlemmer kan optages personer, der efter bestyrelsens forslag indstilles hertil på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget herom kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, er ikke valgbare til bestyrelsen og kan således alene deltage i klubbens arrangementer, herunder i generalforsamlinger.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 6.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Hirtshals Kommune i februar måned. Indkaldelse til enhver generalforsamling sker på bestyrelsens foranledning med angivelse af dagsorden og de fremsatte forslag kan ske via mail, via klubbens hjemmeside og via Facebook, med mindst 2 ugers og højest 8 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsens formand i hænde senest d. 1. januar.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Eventuelt valg af repræsentanter til repræsentantskabet i “Den selvejende Institution

HIRTSHALS RIDECENTER.”

7. Juniormedlemmernes eventuelle valg af bestyrelsesrepræsentant.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af 2 suppleanter.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Alene seniormedlemmer og passive medlemmer har fuld stemmeret og er valgbare til bestyrelse og revision.

Medlemmer, der ikke har været medlem af klubben i mindst 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse, og medlemmer, der ikke har betalt kontingent forfaldent mere end 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse, har dog hverken stemmeret eller valgbarhed.

Medmindre andet er bestemt i vedtægterne træffes enhver beslutning på generalforsamlinger ved almindelig stemmeflerhed.

Afstemning foregår ved håndsoprækning medmindre et tilstedeværende medlem kræver skriftlig afstemning.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt givet til et andet medlem af klubben, der kun kan møde med én fuldmagt. Fuldmagten er alene gældende for ét møde.

Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten underskriver.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsens formand med angivelse af dagsorden. Juniormedlemmer har også her kun ½ stemme.

BESTYRELSE

§ 8.

Klubbens anliggender varetages af en blandt klubbens medlemmer valgt bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer, hvoraf ingen må være professionelle ryttere. Ét bestyrelsesmedlem vælges af juniormedlemmerne alene.

Senest 8 dage efter afholdelse af ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årig periode og der afgår således hvert år henholdsvis 3-4 og 2-3 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i utide indtræder én af de på eneralforsamlingen valgte suppleanter for den resterende del af medlemmets valgperiode.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov bestående af medlemmer også udenfor bestyrelsen, og skal et medlem af bestyrelsen til enhver tid være udvalgets formand.

BESTYRELSESMØDER

§ 9.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med en dagsorden, der skal omfatte følgende punkter:

1. Godkendelse af referat af sidste møde.

2. Meddelelser fra formanden.

3. Rapport fra udvalgene.

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal medmindre andet er bestemt i vedtægterne.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

En beslutning truffet af bestyrelsen er dog alene gyldig, såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede og deltager i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og så vidt muligt underskrives beslutningsreferat ved de enkelte møders afslutning. Ved møder med enkeltpersoner udenfor klubben, offentlige møder eller i øvrigt under særlige møder med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, underskrives protokollen indeholdende referat af disse møder af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

TEGNINGSRET

§ 10.

Klubben tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Ved køb eller salg af fast ejendom, pantsætning eller optagelse af lån, dog alene af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles prokura.

HÆFTELSE

§ 11.

Klubbens medlemmer hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

KORT KARANTÆNE

§ 12A

5

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maksimalt 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben eller ikke overholder DRF’s love og bestemmelser, jfr. foran i § 3. For at denne beslutning

skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemning finder sted.

Beslutning om karantæne kan indbringes for distriktets forretningsudvalg senest 8 dage efter at beslutningen er kommet til medlemmets kundskab. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel.

Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

LANG KARANTÆNE

§ 12B.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til en generalforsamling, at et medlem skal udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved

skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede på generalforsamlingen og dér udtale sig inden afstemning foretages. Generalforsamlingens beslutning om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for DRF’s ordens- og amatørudvalg inden 4 uger efter afholdelse af generalforsamlingen, hvor beslutningen er truffet.

EKSKLUSION

§ 12C

I det af § 12B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via DRF’s hovedbestyrelse indbringes for DRF’s ordens- og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuelt indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund.

KONTINGENT

§ 13

Medlemskontingent samt dettes forfaldsdag fastsættes af bestyrelsen for ét år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Kontingent for aktive medlemmer opkræves halvårligt forud.

Kontingent for passive medlemmer opkræves helårligt forud.

Er kontingent ikke betalt senest 3 måneder efter den af bestyrelsen fastsatte forfaldsdag ophører medlemmets rettigheder, og vedkommende kan kun opnå rettighederne påny mod betaling af restancen. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder indtil lovlig udmeldelse kan finde sted, jfr. § 4.

6

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt forfaldent kontingent senest 14 dage efter at have modtaget særligt påkrav herom og med angivelse af, at manglende betaling herefter vil medføre slettelse.

Bestyrelsen er til enhver tid bemyndiget til at ændre på enhver kontingentsats alene under ansvar overfor generalforsamlingen.

REGNSKABSÅR

§ 14.

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet udfærdiges og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de generalforsamlingsvalgte revisorer, der vælges for ét år ad gangen.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer ved henvendelse til formand eller kasserer.

VEDTÆGTSÆNDRINGER - OPLØSNING

§ 15

Enhver ændring af vedtægterne eller beslutning om klubbens opløsning kan kun finde sted, såfremt vedtagelse sker på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor den sidste generalforsamling

skal være indkaldt alene med dette formål.

Til vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af vedtægterne kan i øvrigt finde sted, såfremt vedtagelse sker ved enstemmighed blandt de mødende på en generalforsamling, hvor de foreslåede vedtægtsændringer har været anført i den udsendte dagsorden.

Enhver vedtaget ændring af vedtægterne skal senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse indberettes til DRF til endelig godkendelse og træder først i kraft, når bestyrelsen har modtaget meddelelse om godkendelsen.

§ 16.

I tilfælde af klubbens opløsning skal foreningens nettoformue tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 14 under Dansk Ride Forbund.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Således enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 19. februar 2008.

Som dirigent:

Svend Ravn