Generalforsamling 2016!

Referat fra Hirtshals Rideklubs generalforsamling mandag den 22-2-2016.


 • Valg af dirigent.
  • Jane Axelsen bliver valgt til dirigent. Jane siger tak, og læser dagsorden op. Dagsorden er indkaldt via hjemmeside og facebook på lovligvis.


 • Formandens beretning.
   • Anders Andersen læser beretningen op. Beretningen bliver godkendt.


 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  • Da regnskabet ikke er godkendt af revisorerne Lotte Christensen og Annika Larsen, udsættes dette punkt til en ekstra ordinær generalforsamling.


 • Fastsættelse af kontingent.
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
  • Annika Larsen foreslår at vi sænker vores kontingent.
  • Lene Engbjerg fortæller, at hun har skrevet en del fakturaer ud, til nye der gerne vil være medlem, men der kommer desværre ikke en indbetaling.
  • Der skal strammes op på dem der gerne vil meldes sig ind, og der skal fremlægges bevis for et betalt kontingent ved stævnerne.
  • Dette skal fremlægges til en ekstra ordinær generalforsamling. Dette er op til den nye bestyrelse. Se vedtægterne under kontingent paragraf 13.


 • Behandling af indkomne forslag.
  • Der er indkommet 2 forslag.
  • Vedtægterne ændres således at bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer.
   • Anders Andersen oplyser at, der står i vedtægterne at bestyrelsen kan bestå af 5-7 medlemmer.
   • Forslaget bliver drøftet, både for og imod. Der stemmes om dette på generalforsamlingen i aften, og er der uenighed skal dette tages op på en ekstra ordinær generalforsamling.
   • Jane Axelsen tager imod stemmesedlerne og Tina Røge og Torben Jensen tæller stemmerne op.
   • 9,5 har stemt på at det skal forblive som det står i vedtægterne. 21 har stemt at det skal ændres. Der skal holdes en ekstra ordinær generalforsamling.


  • Vedtægterne ændres således at det er muligt at købe et familie medlemskab, som dækker op til 3 medlemmer.
   • Bestyrelsen arbejder videre med forslaget, regner på det i forhold til tilskud fra kommunen og betalende kontingent til Dansk Ride forbund pr. medlem.
   • Jane Axelsen spørger om afstemningen skal være hemmelig eller det er ok med håndsoprækning. De tilstedeværende siger det er ok ved håndsoprækning. Der er flertal for at bestyrelsen arbejder videre med punktet.
   • Punktet bliver taget op til den ekstra ordinær generalforsamling.


 • Eventuelt valg af repræsentanter til repræsentantskabet i “Den selvejende Institution HIRTSHALS RIDECENTER.”
  • Alle de nuværende medlemmer stiller op til genvalg, dog ikke Mette Møller.
  • Svend Ravn, Thorkild Berg, Annemette Nielsen, Michael Andreasen, Karina Andersen, Anders Andersen, Brian toldbod. Maria P. Lehm.
  • Annika Larsen og Anja Larsen stiller op.
  • Der stemmes pr. papir, Jane Axelsen tager imod afstemningen, og Torben Jensen og Tina Røge tæller op.
  • Annika Larsen vælges ind.


 • Juniormedlemmernes eventuelle valg af bestyrelsesrepræsentant.
  • Laura Larsen og Louise Thøgersen stiller op, der er stemt på forhånd, og Juniormedlemmerne er informeret via facebook. Stemmerne tælles op på generalforsamlingen.
  • Laura Larsen bliver valgt til juniorrepræsentant.


 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  • På valg er Louise Thøgersen (junior rep.), Majbritt Hansen, Birgitte Krogsgaard og Michael Andreassen, alle ønsker at genopstille.
   Diana Larsen og Karina Andersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Diana Larsen trækker udtrædelsen tilbage på generalforsamlingen.
  • Hvert siddende bestyrelsesmedlem fortæller kort om det der forventes af et bestyrelsesmedlem, og hvad der laves.
  • Personer der stiller op: Torben Jensen, Lene Engbjerg, Louise Thøgersen, Maria Lund Madsen, Majbritt Juhl Hansen, Birgitte Krogsgaard, Michael Andreasen og Anja Jensen.
  • Der stemmes via sedler, og der må max. stå op til 4 navne på hver stemmeseddel.
  • Jane Axelsen samler sedlerne ind, og Maria Mortensen og Tina Røge tæller stemmerne op.
  • De valgte er: Birgitte Krogsgaard, Lene Engbjerg, Maria Lund Madsen og Michael Andreasen.


 • Valg af 2 suppleanter.
  • Louise Thøgersen 1. supp. og Anja Jensen 2. supp.


 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  • Annika Larsen og Torben Jensen stiller op, og Annika og Torben vælges som revisorer. Heidi Eystberg vælges som revisorsupp.


 • Eventuelt.
  • Birgitte foreslår at få navnene ned på dem der gerne vil hjælpe i de forskellige udvalg.
   • ”Stævne-hjælpsudvalg”: Laura Larsen vil gerne.
   • Cafeteriet - udvalg: Mette Christensen og Marie-Louise Christensen, Liselotte Nielsen og Annemette Nielsen.
   • Aktivitetsudvalg: Charlotte Ejsing, Line Larsen, Torben Jensen og Maria Lund Madsen.
  • Maria Mortensen vil gerne af med kontakten til Bettina Hvidemose - Scharlotte Hartmann Pedersen overtager kontakten.
  • Elev-hjælper: Emilie Vangsted, Signe Marie Nielsen og Amalie Krogsgaard.
  • Annika Larsen foreslår et møde om de forskellige forventninger vi har til de forskellige udvalg og til hinanden.


Jane Axelsen takker for god ro og orden.

Del siden