Generalforsamling 2015!

Del siden

Generalforsamling i Hirtshals Rideklub, tirsdag d. 17. februar kl. 19.00


 • Valg af dirigent.
  • Mette Møller er godkendt.


Mette spørger de tilstedeværende om det er ok at fortsætte generalforsamlingen, da der er tvivl om den ændring i vedtægterne fra sidste generalforsamling er sendt til Dansk Rideforbund og godkendt af dem. Dette kan evt. medfører en ekstra ordineret generalforsamling. Forsamlingen godkender og generalforsamlingen fortsætter.


 • Formandens beretning.
  • Henriette Damsgaard takker for det gode fremmøde samt for det arbejde medlemmerne byder ind med, både i hverdagen og div. Arrangementer, og håber at der i det nye år også er mange, der vil hjælpe med at få rideklubben til af fungere. Forsamlingen godkender beretningen.


Michael fortæller om salget og købet af Landlyst:

Kommunen vil sælge Landlyst da de ikke længere ønsker at drive og eje rideklubber i Hjørring kommune.

Den selvejende institution Hirtshals RideCenter er gået igang med at søge financering til overtagelsen, og Rideklubben har hyret et konsulentfirma. A-Supply fra Skagen til at hjælpe med at skaffe financering via Sponsorater, legater og realkreditselskaber til overtagelse og gennemførelse af HIR’s Visionsplan, som også indeholder en plan for en supplerende ridehal, opgradering af staldbyggeri og overdækning af ny møddingsplads.

Vi har valgt at søge hjælp hos A-Supply, da vi i bestyrelsen ikke har tid og evner til at gennemføre sådan et projekt alene, og det skal vi jo så betale for.

Til sammen beløber investeringerne for overtagelse, ny hal og opgradering af stalde sig til ca.1.600.000kr, som vi søger fonde, legater og lokale sponsorer om hjælp til.

Hirtshals Ridecenter kommer så herefter til at eje Landlyst hvor Hirtshals Rideklub så lejer sig ind i bygninger og på marker. Dette opstilles sådan for at opretholde de kommunale tilskud.

Overtagelse af Landlyst er planlagt til 1.April.


 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  • Marianne Søndergaard fremlægger regnskabet. Der uddeles et printet regnskab til fremmødet. De tilstede værende havde løbende mulighed for at byde ind med spørgsmål til regnskabet. Rideklubben har i 2014 præsteret et fint regnskab med et pænt overskud. Regnskabet bliver godkendt.


 • Fastsættelse af kontingent.
  • Der bliver fra bestyrelsen foreslået uændret pris på kontingent. Det godkendes.


 • Behandling af indkomne forslag.
  • Der var ingen forslag til behandling.


 • Eventuelt valg af repræsentanter til repræsentantskabet i ”Den selvejende Institution Hirtshals Ridecenter.”
  • Mette Møller, Svend Ravn, Michael Andreasen, Brian Toldbod, Maria P. Lehm, Annemette Nielsen, Karina Andersen og Thorkild Berg og Anders Andersen der efterfølgende blev valgt som formand for Hirtshals Rideklub.


 • Juniormedlemmernes eventuelle valg af bestyrelsesrepræsentant.
  • Mette Møller fortællerkort om, hvad dette er og for hvem.
  • Karina Andersen og Louise Thøgersen stiller op. Mette Møller samler de unge mennesker og der laves en afstemning.
  • Louise Thøgersen vælges som bestyrelsesrepræsentant, og indgår hermed i bestyrelsen.


 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  • Louise Thøgersen, Majbritt Juhl Hansen, Michael Andreasen og Diana Larsen.
  • På valg er følgende: Henriette Damsgaard og Anders Andersen som blev genvalgt og Lene Kappelgaard Larsen. De er hermed valgt ind.
  • Jane Axelsen og Ole Søndergaard ønsker ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlem.


 • Valg af 2 suppleanter.
  • 1. suppleant: Karina Andersen
  • 2. suppleant: Birgitte Krogsgaard.


 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  • Lotte Christensen og Annika Larsen stiller op som revisorer, og er hermed valgt. Hanne Høgh blev valgt som revisorsuppleant.


 • Eventuelt.
  • Rasmus Nøhr kommer måske den 4. juni og giver koncert på Landlyst.Mette Møller takker for god ro og orden.


Vi er, traditionen tro, vært ved en kop kaffe og lidt brød.Bedste hilsner

På klubbens vegne

Henriette Damsgaard

HIR – Din klub med din hjælp